Ülker İkram'dan Üniversite 101

Kullanım Koşulları

 1. www.universite101.com adresindeki kampanya, Yıldız Holding için Manajans JWT tarafından geliştirilmiştir.
 2. Kullanıcılar, www.universite101.com adresinde bulunan uygulamayı kullanmakla, işbu taahhütname metnini okuduklarını, anladıklarını ve bu taahhütnamede yer alan kuralları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 3. www.universite101.com adresinde yer alan “İkram’dan Üniversiteye Giriş 101” adlı uygulama 6.11.2015 tarihinden itibaren Yıldız Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
 4. Uygulama yoluyla kullanıcılar, arkadaşlarının fotoğraflarını bilgisayardan yükleyerek veya Facebook, Instagram ile bağlanıp albümden arkadaşının fotoğrafını seçerek bir video hazırlamaktadırlar.
 5. Kullanıcı eğer isterse, hazırladığı bu videoyu Facebook ve Twitter üzerinden paylaşabilir.
 6. Kampanya katılımcıları, sayfadaki uygulamayı kullanarak oluşturdukları her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması, tasarımdan ve markadan doğan hakları ile, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, Yıldız Holding tarafından belirlenen her türlü mecrada / platformda / üründe / malzemede / organizasonda (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere WAP, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vb.) Katma Değerli Servisler (hücre yayını, WAP/GPRS, Mobil müzik, mobil video, Mobil TV, Videostreaming ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkaları ile paylaşılabilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye’de ve tüm dünya’da kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin Yıldız Holding’e sayfada yayımlanmak üzere yüklediğini, söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın Yıldız Holding tarafından yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği ve/veya gönderim yapacağı, üçüncü kişilerce görüntülenmesine/izlenmesine ve söz konusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb.) Yıldız Holding tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına kayıtsız şartsız muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 7. Sayfa kullanıcıları, söz konusu içerikler üzerinde ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduklarını, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52. maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın yani süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünya’da yukarıda sayılanlar da dahil her türlü üründe, platformda, malzemede, organizasyonda, mecrada ve diğer alanlarda geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birlikleri’ne ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki yetkisinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir 3. bir şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir değişiklik, maddi, manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
 8. Yıldız Holding A.Ş. ve/veya Manajans’ın, uygulamada katılımcılar tarafından yayınlanan içerikleri veya uygulamayı kullanarak üretilen içerikleri birebir denetlemek ve hukuka uygunluğunu onaylamak gibi bir zorunluluğu yoktur.
 9. Yıldız Holding A.Ş. ve/veya Manajans’ın işbu taahhütnamede sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği veya herhangi bir yasal ve idari merciinin talebi halinde veya diğer herhangi bir sebeple her tür içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme, yayından kaldırma hakkı saklıdır.
 10. Taahhütname kurallarında değişiklik yapmak, kuralları iptal etmek ve/veya yeni kurallar getirmek tamamen Yıldız Holding ve/veya Manajans’ın yetkisindedir. Herhangi bir değişiklikten sonra uygulamanın kullanımına devam edilmesi ve kampanya kapsamında sunulan herhangi bir hizmete ilişkin olarak işlem yapılması, sayfa kullanıcılarının söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelecektir.
 11. Yıldız Holding ve/veya Manajans’ın sayfa kullanıcıları tarafından, sayfa kapsamında bağlantı verilen 3. kişilerin web siteleriyle ilgili olarak içerik, gizlilik ya da uygulama gibi konulardan dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bağlantı vermek için gerekli izinleri almak sayfa kullanıcılarının kendi sorumluluğunda olup, bu sebeple doğabilecek zararlardan da sayfa kullanıcıları tek başına sorumludurlar.
 12. Uygulamanın kullanımı ile ilgili olan tüm riskler kullanıcılarının sorumluluğundadır. Uygulamanın kullanımı halinde meydana gelecek herhangi bir olay nedeni ile Yıldız Holding ve/veya Manajans uygulama kullanıcılarına tazminat ödemeyecektir.
 13. Yıldız Holding ve/veya Manajans, uygulama katılımcılarının sağladıkları içerikleri kendi bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarıp çıkarmamakta serbesttir. Bu konuda uygulama katılımcılarının herhangi bir talebi olamaz. Uygulama katılımcıları, uygulamayı kullanmakla, işbu taahhütnameyi okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususları aynen kabul ettiklerini, bu taahhütlere aykırı tutum ve hareketleri nedeniyle Yıldız Holding’in ve/veya Manajans’ın, diğer kullanıcılar,3. kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşılabilecek her türlü dava, tazminat ve sair tüm taleplerde doğrudan muhatabı olduklarını ve Yıldız Holding’in ve/veya Manajans’ın bu hususta herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 14. Yıldız Holding, katılım koşullarını haber vermeksizin değiştirme, uygulamayı yayından kaldırma, var olan uygulamada değişikliğe gitme ve uygulamayı yeniden yayına alma haklarını saklı tutar.
Kapat